header

Acte normative noi

Data publicare: 5 mai 2021

Au apărut două acte foarte importante pentru noi.Legea nr. 116/2021 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Art. I. — La articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către experți autorizați de Ministerul Culturii pentru domeniul de autorizare corespunzător sau de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.” Art. II. — În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va actualiza normele de aplicare privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public.Și Legea nr. 117/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003Art. 1. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 7 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2020. Art. 2. — În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, se aprobă normele metodologice de aplicare a dispozițiilor art. 22 alin. (11) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Legea a fost inițiată de deputatul Ionuț Vulpescu , la propunerea Asociației Managerilor de Muzee!…Dacă nu mai țineți minte ce prevedea O.G 7/2020, vă reamintesc eu:Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 24 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:”Art. 7Cultele recunoscute de stat susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare.”2.La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:”(2) Muzeele şi colecţiile de drept public pot primi şi gestiona bunuri specifice activităţii desfăşurate de către acestea, de la persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile dreptului comun.”3.La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:”(21) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională de drept public ce au în administrare bunuri sau colecţii publice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice se organizează şi funcţionează în baza hotărârii de Guvern şi a acordului încheiat cu titularul dreptului de proprietate privată.”4.La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:”(41) Prin excepţie de la regula prevăzută la alin. (4), în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, al instituţiilor publice şi al întreprinderilor publice pot fi organizate şi pot funcţiona muzee şi colecţii publice ca unităţi fără personalitate juridică, a căror organizare este stabilită prin acte administrative specifice.(42) Prin excepţie de la art. 22 alin. (1), prin actele administrative specifice prevăzute la alin. (41) se stabileşte şi modalitatea de finanţare a muzeelor şi colecţiilor publice care funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică.”5.La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:”(11) Muzeele şi colecţiile de drept public pot efectua cheltuieli, potrivit dreptului comun, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru administrarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a bunurilor încredinţate potrivit dreptului comun, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2), de către persoane fizice şi juridice de drept privat.”6.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:”Art. 37 Contravenţiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti ai direcţiilor pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii.”